AUTOJOUKKOJEN HELSINGIN KILTA ry: n SÄÄNNÖT

1 § Yhdistvksen nimi ia kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Autojoukkojen Helsingin Kilta ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissa nimitysta kilta.

2 § Tarkoitus ja toiminta

Killan toiminta-alue on Uudenmaan läänin alue. Killan tarkoituksena on kansainvälisten sopimusten velvoitukset huomioonottaen:

· vaalia autojoukoissa tai vastaavissa palvelleiden maanpuolustushenkeä,

· lähentää näiden joukkojen ja niiden täydennysalueiden väestöä toisiinsa,

· toimia jäsentensä keskeisenä yhdyssiteenä,

· vaalia killan piiriin kuuluvia historiallisia perinteita,

· edistaa autojoukoissa palvelevien varusmiesten viihtyisyytta ja

· tukea taloudellisesti vaikeuksiin joutuneita veteraaneja ja muita jasenia.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta kerää perinneaineistoa, julkaisee kiltaa koskevia painotuotteita ja muita julkaisuja, elävöittää historiallisia muistoja seka järjestää juhla-, kokous-, esitelmä-, keskustelu-, retkeily-, tutustumis- ja muita samantapaisia tilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi kilta kerää jäseniltään vuosittain määrätyn jäsenmaksun ja voi asianmukaisen luvan saatuaan harjoittaa kioski-, elokuva- ja kustannustoimintaa, hankkia varoja toimeenpanemalla arpajaisia ja keräyksia sekä maksullisia tilaisuuksia.

Kilta voi vastaanottaa lahjoituksia, jälkisäädöksiä ja testamentteja sekä omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

3 § Jäsenet

Killan varsinaiseksi jäseneksi voi päästä ikään tai sotilasarvoon katsomatta jokainen Suomen kansalainen jonka killan johtokunta jäseneksi hyväksyy.

Varsinaisen jäsenen perheeseen kuuluvat muut henkilö voidaan hyväksyä perheenjäsenenä kiltaan samoin perustein kuin varsinaiset jäsenet. Varsinaiselta ja perheenjasenelta perittavan vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää killan syyskokous. Killan kokouksissa varsinaisilla- ja perheenjäsenilla on äänioikeus, muilla jäsenillä on vain läsnäolo ja -puheoikeus. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Killan jäsenet voivat johtokunnan suostumuksella muodostaa rekisteröimättömiä paikallisosastoja killan jäsenten keskinäistä yhteydenpitoa ja killan tarkoitusperiä edistämään.

Killan kokous voi killan johtokunnan esityksestä kutsua killan kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi sen tarkoitusperää huomattavalla tavalla edistäneen henkilön. Kunniapuheenjohtaja tai -jäsen ei maksa jäsenmaksua.

Killan kannattavaksi jäseneksi johtokunta voi hyväksyä vuosikokouksen määräämän kertakaikkisen tai vuosittaisen jäsenmaksun suorittavan yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön.

4 § Killasta eroaminen ia erottaminen

Jäsen, joka haluaa erota killasta, ilmoittakoon siitä kirjallisesti killan johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti killan kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi, jolloin jäsen vapautuu jäsenyydestä kulumassa olevan kalenterivuoden loppuun mennessä, ellei johtokunta esitetyn pätevän syyn vuoksi halua vapauttaa jäsentä jo ennen tätä määräaikaa.

Jäsenen, joka toimii vastoin killan sääntöjä tai muuten toiminnallaan vahingoittaa kiltaa, sen työtä ja päämääriä tai toimii kunnian vastaisesti, johtokunta voi erottaa killasta.

5 § Johtokunta ia sen tehtavat

Killan johtokuntana toimii vuosikokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja seka vähintään 8 ja enintään 16 muuta jäsentä.

Johtokunta valitsee keskuudestaan 1. ja 2. varapuheenjohtajan ja tar­peelliset toimikunnat ja toimihenkilöt. Toimikunnat ja toimihenkilöt voidaan valita myös killan muusta jäsenistöstä.

Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Muut johtokunnan jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten, etta heistä vuosittain puolet eroaa ensimmäisenä vuotena arvan perusteella.

Erovuorossa olevat jäsenet voi­daan valita uudelleen.

6 §

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai kun vähintään kolmannes johtokunnan jäsenistä sitä haluaa.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja seka vahintaan 4 jäsentä on saapuvilla.

Johtokunnan kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni muissa asioissa paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa.

Johtokunnan tehtävänä on:

· johtaa killan toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi,

· edustaa kiltaa,

· tehda killan puolesta sitoumuksia, mikäli ne eivat kuulu killan kokouksille sekä

· esiintyä killan puolesta kantajana ja vastaajana,

· kutsua kilta kokouksiin ja valmistella niissä käsiteltävät asiat,

· toimeenpanna killan kokousten tekemät päätökset,

· vastata killan rahavarojen ja muun omaisuuden hoitamisesta sekä jäsenmaksujen perimisestä

· valita killalle ja sen eri elimille tarpeelliset toimihenkilöt sekä

· määrätä heidän mahdolliset palkkiot tulo-ja menoarvion rajoissa,

· päättää jäseneksi ottamisesta ja jäsenyydestä erottamisesta sääntöjen 4 §:n määräämissä rajoissa sekä pitää jäsenluetteloa,

· laatia killan toiminta-ja tilikertomukset,

· laatia ehdotus killan toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi, sekä

· hoitaa muut kiltaa koskevat asiat.

8 § Killan kokoukset

Killan sääntömääräisiä vuosikokouksia ovat kevät- ja syyskokous. Kevätkokouksessa, joka on pidettävä maaliskuun 15 päivään mennessä johtokunnan määräämässä paikassa:

· todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

· valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,

· esitetään johtokunnan laatima killan toimintakertomus ja päätetään sen aiheuttamista toimenpiteistä,

· esitetään killan tilit ja tilintarkastajien niistä antamat lausunnot,

· päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä,

· valitaan killan viralliset edustajat Autojoukkojen Kilta ry:n kevät-kokoukseen,

· käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten kuukautta ennen kokousta johtokunnalle kirjallisesti ilmoittamat asiat.

Syyskokouksessa, joka on pidettävä lokakuun 15 päivään mennessä johtokunnan määräämässä paikassa:

· todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

· valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,

· käsitellaan tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio seka määrätään jäsenmaksun suuruus ja maksuaika,

· valitaan puheenjohtaja ja muut johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle,

· valitaan edustajat Autojoukkojen Kilta ry:n syyskokoukseen ja hallitukseen,

· valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan vuoden tilejä,

· päätetään johtokunnan esityksestä killan päämääriä huomattavalla tavalla edistäneen henkilön kutsumisesta kunniajäseneksi,

· käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten kuukautta ennen kokousta johtokunnalie kirjallisesti ilmoittamat asiat

9 §

Ylimääräinen killan kokous pidetään tarpeen mukaan johtokunnan kutsusta tai milloin sitä vähintään 1/5 killan varsinaisista jäsenistä kir­jallisesti nimetyn asian käsittelyä varten johtokunnalta pyytää.

10 §

Killan kutsuu kokoukseen johtokunta ilmoittamalla siitä jäsenille vähin­tään yhdessä killan kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai henkilökohtaisella kirjeellä neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

11 § Killan tilit ia nimen kirioittaminen

Killan toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Killan tilit ja muut hallintoa koskevat asiakirjat on ennen helmikuun 15. Päivää jätettävä tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa johtokunnalle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

12 §

Killan nimen kirjoittavat puheenjohtaja yhdessä jommankumman varapuheenjohtajan tai jonkun johtokunnan määräämän toimihenkilön kanssa

Juoksevien asioiden hoitoa varten voi johtokunta valita yhden tai useamman toimihenkilön kirjoittamaan killan nimen siitä erikseen lähemmin määrättävällä tavalla.

13 § Sääntöjen muuttaminen ja killan purkaminen

Päätökseen, mikä tarkoittaa näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään 3/4 killan sääntömääräisessä kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä ja päätös on vahvistettava toisessa aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä kokouksessa samanlaisin ääntenenemmistöin.

Sääntöjen muutos on Autojoukkojen Kilta r.y:n hallituksessa vahvistettava.

Sääntöjen muuttamisehdotus on kokouskutsussa jäsenille tiedotettava.

14 §

Päätökseen, mikä tarkoittaa killan purkamista, vaaditaan vähintään 3/4 killan sääntömääräisessä kokouksessa äänestyksessa annetuista äänistä ja on päätös vahvistettava toisessa aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä kokouksessa samanlaisin ääntenenemmistöin.

Killan purkamisehdotus on kokouskutsussa jäsenille tiedotettava. Killan purkautuessa on sen varat luovutettava Autojoukkojen Kilta r.y:lle, ellei vastaavanlaista paikallisyhdistystä perusteta kolmen vuoden kuluessa purkautumisesta lukien.

15 § Yhdistvslain noudattaminen

Muutoin killan toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistvslain säännöksiä.